Webleaders.eu, Webbledarna utökar sin marknadsföring av SEO

söndag 11 september 2011 |

Spambloggens utsände medarbetare har sett sig tvingad att arbeta alldeles extraordinärt ihärdigt sistlidna dagar. Har ju många av Kommunens firmor av olika skäl slutit sig samman i vad som närmast kan liknas vid en anstormning av ekonomiska transaktioner, en så kallad högkonjunktur. Detta medför också ett ökat ansvar att bevaka angelägna händelser i kommunen.

Helt nyss kunde Spambloggen rapportera om tvenne kalsongförsäljare, som tillsammans med Webbledarna från eu, etablerat sin verksamhet i kommunen. Det är på flere sätt en god sak men kan vi ändå inte utesluta annorledes. Kunde vi vid det tillfället dra en lättnadens suck under betryggande förklaring och besked från Herr IhopaLänkningsdirektör, ILDir Steel vid FirmaSEO. Nu berättas att samma kalsongförsäljare tar nya tag för att sälla sig till IhopaLänkningsGemenskapen. Har de ju bytt forum för utauktionering av sina välvilliga tjänster, från det ena stället(letsdeal.se) till det andra stället(cityscoop.se). Det andra stället tycks gillas mer av populasen, nämligen.

Det ena stället

Det andra stället

Spambloggen granskar
Sammantaget innebär detta att Spambloggens redaktion sett sig nödgad att lyfta på en och annan sten för att mer närgånget skärskåda vad som till synes ske.

Först är det angeläget att skingra dimmorna kring kalsongförsäljarna och de utauktionerade tjänster som ska glädja kommunens många entrepeneurer. Det synes förhålla sig så enkelt som att det finns en naturlig gemenskap med och mellan aktieägarna i ett bolag som kallar sig efter de upproriska Daimos. Uti denna grupp återfinner vi såväl kalsongförsäljarna som de idoga Webbledarna.

Om vi sedan söker under de stenar som utgör grunden till Webbledarna så finner vi en portfolio som inte helt övertygar oss om firmans förträfflighet i alla avseenden. Måhända är kontorsbetjänter och andra städslade vid firman förvissade om sitt brinnande intresse för sin sak, men det räcker inte fullt ut. Vi bad dessutom ILDir Steel vid FirmaSEO att något lite försynt yttra sin mening i saken. Han säger helt kort bara; - Nej, fy för tusan! Redaktionen kunde inte förmå  ILDir Steel vid FirmaSEO att ytterliga utveckla sin utsago. Fick han istället den cognac han ansåg sig så angeläget behöva för stunden.

Här får bloggens läsare istället nöja sig med tämligen torftig teknisk redovisning i sak. Vi undviker sorgfälligt alla detaljer om portfolions olika IP-nummer, ägare, namnservrar mm annat som upprörde ILDir Steel vid FirmaSEO så till den grad.
Vi frågar om webleaders.eu har vänner som yahoo.com känner till:
linkdomain:webleaders.eu.
Svar: Nedslående, bortsett från Spambloggens hängivna uppvaktning.

Vi frågar om primafashion.se har vänner som yahoo.com känner till:
linkdomain: primafashion.se.
Svar: Så även här, bortsett från Spambloggens hängivna uppvaktning.
För att inte trötta ut den värderade läsaren får vi redan nu erkänna att inget av de i portfolion förekommande exemplen har några direkt vänner. Inte heller syns några spår av den expertis som firman säger sig förfoga över. I vart fall inte expertis i denna sak. Det förklarar nog också varför inget av portfolions exempel är försedda med den ihopalänkning som vi naturligtvis hade väntat oss.

Nej, det får nog erkännas att den skyltning firma Webbledarna utför närmast är att betrakta som Bondfångeri, se vidare Bauernfänger.

Såg ju Webbledarnas generösa erbjudande ut på detta sätt från början. Ångrade de sedan sitt löfte om placering på förstasidan i Google till att hellre tala om en förbättring. Kanske har någon god vän undervisat om skillnaden mellan första, andra och efterföljande sidor.

I alla händelser har vi att göra med en firma som handskas mycket ovarsamt med sanningen och det skrivna ordet. Att firman huserar medarbetare som är ens i närheten av hjälpligt kunniga medarbetare i sökmotoroptimering håller vi på Spambloggens redaktion för osannolikt.

Kalsongförsäljare skakar kommunens SEO-firma

lördag 13 augusti 2011 |

Helt nyligen har kommunens framsynta ihopalänkningsfirma, Firma Sanna Elektriska Ord(FirmaSEO), upptäckt ett utsocknes ifrån kommande hotfullt och kanhända utkonkurrerande anslag. Tvenne damer med kalsongförsäljning som huvudsaklig inkomstbringande syssla har tagit sig före att utropa till försäljning fördelaktig illustration och likaledes annan fördelaktig utannonsering av diverse elektriska ordföljder

t.ex. revisor Stockholm, Malmö elektriker, frisör Nyköping

Det som i hög grad bekymrar FirmaSEO är att de båda damerna utlovar så goda resultat av den hjälp de bibringar kommunens inbyggare och tillika kunder.
- Hade det ju alls icke gjort något om damerna ändå nöjde sig med att sälja kalsonger, säger IhopaLänkningsDirektören(IHLDir) Steel.
- Har vi ju närmast funnit att damerna förväxlat flere centrala och avgörande begrepp, fortsätter IHLDir Steel.
- Det bekymrar oss storligen då vi alls icke tycks mena samma sak då vi hör och även ser damerna vittna om hög placering, lyft, inlägg, genomskinligt och annat av liknande sort.
- Får vi bida tiden något lite för att se vad som kan komma ut av detta tilltag. Det framkommer ju alls icke klart vad damerna och deras ättlingar egentligen saluför.

Spambloggen skärskådar sanningen
Spambloggens utsände medarbetare har sin vana trogen sökt utforska det verkliga förhållandet bakom det som synes ske, för att sedan lyfta det i det offentliga strålkastarljuset. Har han därvid funnit att mer är en sak i denna sak borde utsättas för väl så ogenerad nyfikenhet.

- För det första, säger han. Damerna borde alls icke bjuda ut sina tjänster i vad som närmast liknar en auktion efter ett dödsbo. Vet ju alla som övervarat ett sådant spektakel att utroparen hotar sälja diverse angeläget gods till din närmaste granne om du alls inte skyndsamt föregriper det sista slaget.

- Men döm om min förvåning då det uppenbarades att utroparen minsann icke menade att sista slaget också var det sista slaget, fastmer ett slag av annat slag, ett ovederhäftigt sådant.

Spambloggens skakande bildbevis
Spambloggen kan nu i bildbevis som lämnas här å sidan peka rakt ut på det svekfulla sista slaget.Se här ovan hur de sista nervpåfrestande stunderna förlöper under auktionens skakande slutskede. Alltså, 39 besökare har hunnit handla och 21 sekunder kvar innan det sista slaget faller.

Då händer det

Vi blir åsyna vittne till att utroparen fyller på med ytterligare tid, vid pass 140 timmar, och fortsätter sina utrop. Hade vi ju alls icke behövt känna sådan brådska och utsatthet. Det ska visserligen erkännas att det på mindre framskjuten plats även noteras att dessa återkommande omgångar av utrop sannolikt kommer att upprepas så långt som en tid helt strax efter det att vi hälsat det nya året välkommet, nåja det kunde varit värre.

Dessutom har medarbetarens idoga grävande efter sanningen visat att damerna minsann inte alltid haft sina goggles på näsan när de skyltat sin manufaktur. Se bara hurusom de skyndar förbi det nesliga faktum att varorna alls inte står i paritet med den fägring de förutskickar. Har de ju rentav glömt att fylla flera av de skyltade paketen med innehåll. För såvitt inte damerna menar att de tomma yttre skalen ändå ska anses vara paketets innehåll.

Förlåta och gå vidare
Till de förmodat vänliga damernas försvar ska emellertid infogas att deras kunder endast behöver göra marginella ingrepp i sina reserver och andra fonder. Vi kan å kommunens salutorg ta del av deras mer öppenhjärtiga erbjudanden och finner därvid att de knappast i ett första steg förmår ändra varken på den inarbetade näringslivsstrukturen eller annars tillfoga kommunens borgare och allmoge i övrigt någon allvarlig ekonomisk skada.

Dessutom har vi ju på bilderna ovan, de från entrén till damernas manufaktur, kunnat förstå att de nog mest vänder till kommunens mindre begåvade inbyggare. Förstår nog alla att vi inte har användning för så många ord i vår kommun. Mer än fem miljoner ord, nej, nej. Vi ber att få mana till besinning.

- Då ser jag alls icke längre någon anledning att hysa oro. Fastmer kan vi nog säga att vi har god beredskap att ta om handen sådant spektakel som de båda damernas välvilliga initiativ ändå kan leda till. Kan vi ju mot en ringa, om än bättre ersättning, i efterhand reda ut vad ont möjligen kan ha kommit ur deras små försummelser, säger IHLDir Steel förnöjsamt överseende till Spambloggens utsände medarbetare.

Disputation inför Sir Goog Le Search

lördag 16 juli 2011 |

Förste och därmed också fakultetens opponent, TeknDr Al Goritm
är kommunens begåvade matematiklärare. Har han alltsedan barnsben visat sin enastånde förmåga att hantera även mycket tålamodsprövande summeringar av exempelvis sin goda moders sparade kassakvitton från kooperationsföreningen. Är han sålunda utomordentligt lämpad att rannsaka alla de olika utsagor som i disputationen bör prövas av någon som rätt förstår att hålla isär och summera noll och ett, att se vad sant är och falskt, gemenligen att se skillnad på svart och vitt. Hyser vi sålunda ett sällan ifrågasatt förtroende för TeknDr Al Goritm och hans beräkningar.

Andre opponent, utsedd av respondenten, är IhopaLänkningsDir T Steel
tillika en av kommunens moderna allkemister. ILDir T Steel har nätt opp sedan introduktionen av de sk elektriska orden å kommunens datorer varit ivrigt sysselsatt med att foga samman alla dessa ord till nya och lönsamma sk entiteter. Är han också genuint intresserad av att hjälpa nya respondenter i varje ny eller annars återkommande disputation. Har enligt egen utsago en utomordentligt god förmåga att kommunicera sin vetenskapliga granskning till såväl Sir Goog Le Search som TeknDr Al Goritm.

Tredje opponent, också utsedd av respondenten, TraficBlogger Blackh at Linker
är en av de nya sk entrepeneurer som kommunens framsynta näringslivsstruktur så förtjänstfullt lockat till sig. TraficBlogger Blackh at Linker har visat en berömvärd förmåga att hantera sk anagram. Dessa muntra anagram är inte bara för stunden välkomna andningspauser i den annars så allvarliga disputationen utan också bestående inslag i respondentens framtida försvar av sin värdefulla avhandling.

Respondenten själv kan utse ett biträde
som ävenledes kan uppträda såsom respondentens ombud. En förslagen och modern ändring i en annars så traditionstyngd disputationsordning. Genom att låta respondenten utse ett eget ombud kan försvaret av avhandlingen ses såsom ändamålsenligt tudelat. Dels ett försvar av avhandlingens egentliga sakinnehåll och dels försvaret av avhandlingens presentation inför opponenterna. Saken har nämligen visat sig vara den att de allra flesta respondenter är så trygga i förvissningen om sin egen gedigna sakkunskap att intet, säger intet, kan rubba deras föreställning om en välförtjänt högsta tänkbara exponering och position för sin framlagda avhandling. Har det visat sig vara något lite vanskligt att konfrontera opponenterna med denna annars så aktningsvärda hållning. Inte alltför sällan visar nämligen TeknDr Al Goritm en till synes sval hållning till respondentens idoga arbete och i än högre grad förväntningar på belöning. Mycket är då vunnet med ett väl påläst och smidigt ombud. Slipper ju respondenten själv utföra de illustra konster som en del biträden så förtjänstfullt behärskar.

Särskilt viktigt blir ombudets smidiga insats och begåvning när disputationen har gått in i den fas som vanligen kallas opponere ex auditorio. Dvs när folket i gemen ges tillfälle att opponera. Inte så sällan sker detta på ett sätt som närmast kan beskrivas som häcklande, ibland närmast nedsättande insinuant för respondenten. Då behövs något lite s.m.s "is i magen" för att inte låta sig nedslås av dessa spefulla gycklare och kanske också en förment allvetande och självgod allmoge.

Disputera på sökmotoroptimering

tisdag 15 juni 2010 |

Disputation och sk Sökmotoroptimering

På Onsdagen, middagstid denna sistlidna vecka kunde borgare och allmoge övervara de högtidliga disputationer som traditionsenligt föregår kommunens hyllning till Samhällstillvända Entrepeneurers Rättmätiga Positionering, i dagligt tal bland allmogen den s.k SERPen. Har redan Borgmästaren vid flere tillfällen s.m.s inpräntat denna tradition uti det omedvetna medvetandet hos våra inbyggare. Behöver vi således inte längre tänka och reflektera över spektaklet, och gör det sålunda heller icke. Så naturligt och lagbundet faller det sig i den saken.

För att inviga utsocknes och andra forignärer hurusom dessa disputationer tillgår ska vi så småningom lämna en berättelse härom. Må alltså dessa utsocknes med vår hjälp bli invigda i disputationernas innersta väsen och ändamålsenlighet. Vi ska använda det sistlidna årets disputationer som exempel för åskådning och eftertänksam reflektion. För de som vet mindre, det vill säga utsocknes, kan vi berätta att kommunen sedan lång tid visar och hyser en stor aktning för Den Stora Googolen(DSG). DSG har ända sedan utgången av det välsignade året 1996 varit kommunens entrepeneurer och näringsidkare behjälplig med allehanda. Har ju varje sådan entrepeneur ett berättigat intresse att bibringa allmogen alla de rätta kunskaper och insikter om det mesta som är av något värde.

Keysta School Of DSG(KSODSG) så heter den läroanstalt vilken kommunen låtit stifta och anlägga för att därstädes legitimera alla de entrepeneurer och näringsidkare som vill ge sitt bidrag till allmogens upplysning. Det är ett namn som väl svarar mot alla tänkbara krav på modernistisk stil, generös öppenhet och ett vidsynt intresse för det utsocknes. Utan att för den saken hemfalla åt s.k opportunism. Skulle det ju annars alls icke passa in på vår egen goda självbild.

Vid KSODSG finns en av borgerskapet utsedd och tillsatt sk Betygsnämnd(BN). Är därmed också sagt att BN vid KSODSG ska spegla, och speglar också, borgerskapets samlade erfarenheter av s.m.s Livets Hårda Skola(LHS). Garanterar därmed borgerskapet högt ställda krav på samhällsmoraliska, etiska och vetenskapliga överväganden vid hörandet, ävensom av respondenternas oförvitlighet och vandel. Lämnas här sålunda intet åt den s.k slumpen.

Disputationerna leds vanligen av Herr Ordföranden, Sir Goog Le Search med biträde av trenne opponenter.

Sir Goog Le Search har sedan lång tid visat, och dokumenterat, sin förmåga att hålla god ordning och reda i alla de olika saker han för stunden visat sitt intresse eller annars blivit introducerad inför. Har han visat inte bara samlarintresset utan fastmer också sin begåvning att rätt förstå och gensvara inte bara den kunskapstörstande allmogen, utan också de många entrepeneuriella bidragsgivarna. Sir Goog Le Search är mycket trosviss i sitt oförvägna och oegennyttiga arbete för allmogens alltmer upplysta färd mot ett liv fyllt av uträtade frågetecken. På sitt utsocknes modersmål hörs han enligt utsago ibland säga:

   - Don´t do evil!
Ett rättesnöre så gott som något att bejaka och följa.

Nog om detta för stunden. Ska vi helt snart återkomma med en fortsatt presentation av såväl de övriga ledamöterna i BN och säkert också med några förtjänstfulla respondenters avhandlingar.