Disputera på sökmotoroptimering

tisdag 15 juni 2010 |

Disputation och sk Sökmotoroptimering

På Onsdagen, middagstid denna sistlidna vecka kunde borgare och allmoge övervara de högtidliga disputationer som traditionsenligt föregår kommunens hyllning till Samhällstillvända Entrepeneurers Rättmätiga Positionering, i dagligt tal bland allmogen den s.k SERPen. Har redan Borgmästaren vid flere tillfällen s.m.s inpräntat denna tradition uti det omedvetna medvetandet hos våra inbyggare. Behöver vi således inte längre tänka och reflektera över spektaklet, och gör det sålunda heller icke. Så naturligt och lagbundet faller det sig i den saken.

För att inviga utsocknes och andra forignärer hurusom dessa disputationer tillgår ska vi så småningom lämna en berättelse härom. Må alltså dessa utsocknes med vår hjälp bli invigda i disputationernas innersta väsen och ändamålsenlighet. Vi ska använda det sistlidna årets disputationer som exempel för åskådning och eftertänksam reflektion. För de som vet mindre, det vill säga utsocknes, kan vi berätta att kommunen sedan lång tid visar och hyser en stor aktning för Den Stora Googolen(DSG). DSG har ända sedan utgången av det välsignade året 1996 varit kommunens entrepeneurer och näringsidkare behjälplig med allehanda. Har ju varje sådan entrepeneur ett berättigat intresse att bibringa allmogen alla de rätta kunskaper och insikter om det mesta som är av något värde.

Keysta School Of DSG(KSODSG) så heter den läroanstalt vilken kommunen låtit stifta och anlägga för att därstädes legitimera alla de entrepeneurer och näringsidkare som vill ge sitt bidrag till allmogens upplysning. Det är ett namn som väl svarar mot alla tänkbara krav på modernistisk stil, generös öppenhet och ett vidsynt intresse för det utsocknes. Utan att för den saken hemfalla åt s.k opportunism. Skulle det ju annars alls icke passa in på vår egen goda självbild.

Vid KSODSG finns en av borgerskapet utsedd och tillsatt sk Betygsnämnd(BN). Är därmed också sagt att BN vid KSODSG ska spegla, och speglar också, borgerskapets samlade erfarenheter av s.m.s Livets Hårda Skola(LHS). Garanterar därmed borgerskapet högt ställda krav på samhällsmoraliska, etiska och vetenskapliga överväganden vid hörandet, ävensom av respondenternas oförvitlighet och vandel. Lämnas här sålunda intet åt den s.k slumpen.

Disputationerna leds vanligen av Herr Ordföranden, Sir Goog Le Search med biträde av trenne opponenter.

Sir Goog Le Search har sedan lång tid visat, och dokumenterat, sin förmåga att hålla god ordning och reda i alla de olika saker han för stunden visat sitt intresse eller annars blivit introducerad inför. Har han visat inte bara samlarintresset utan fastmer också sin begåvning att rätt förstå och gensvara inte bara den kunskapstörstande allmogen, utan också de många entrepeneuriella bidragsgivarna. Sir Goog Le Search är mycket trosviss i sitt oförvägna och oegennyttiga arbete för allmogens alltmer upplysta färd mot ett liv fyllt av uträtade frågetecken. På sitt utsocknes modersmål hörs han enligt utsago ibland säga:

   - Don´t do evil!
Ett rättesnöre så gott som något att bejaka och följa.

Nog om detta för stunden. Ska vi helt snart återkomma med en fortsatt presentation av såväl de övriga ledamöterna i BN och säkert också med några förtjänstfulla respondenters avhandlingar.